Campus Vänners stadgar

Campus Vänners stadgar

 

Campus

Helsingborgs

vänner

– Stadgar –

Innehåll

Kapitel 1 – Föreningen. 1

Kapitel 2 – Medlemmar 2

Kapitel 3 – Organisationen. 4

Kapitel 4 – Tolkning och ändring av stadgan. 8

Kapitel 5 – Upplösning av föreningen. 9


Kapitel 1 – Föreningen

 

§1.1                                    Namn

Föreningens namn är Campus Helsingborgs vänner. Nedan kallat föreningen.

 

§1.2                                    Säte

Föreningen har sitt säte i Helsingborg.

 

§1.3                                    Föreningsform och verksamhetsår

Föreningen är en ideell förening som är partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden.

Verksamhetsår och räkenskapsår är 1/1 till 31/12.

 

§1.4                                    Ändamål och verksamhet

Föreningens ändamål är att aktivt arbeta för att skapa bästa möjliga utbyte och samverkan mellan Lunds universitets Campus Helsingborg, dess studenter och det regionala näringslivet.

Föreningens verksamhet är att kanalisera resurser, i form av medlemsavgifter, initiativ och engagemang från föreningens medlemmar till aktiviteter, insatser och projekt som bidrar till att:

 • Utveckla värdeskapande utbyte och samverkan mellan studenter och näringsliv
 • Förstärka utbildning och forskning vid Campus Helsingborg, till nytta för studenter och näringsliv
 • Utveckla det studiesociala livet i Helsingborg

 

 

Kapitel 2 – Medlemmar

§ 2.1                                   Medlemmar

Föreningens medlemmar är:

 1. a) ordinarie medlemmar, endast juridiska personer (behandlas i §2.2),
 2. b) stödmedlemmar, endast fysisk person (behandlas i §2.3).

§2.1.1         Skyldigheter

Medlemmar är skyldiga att iaktta föreningens stadga samt att erlägga av årsmötet fastställd medlemsavgift.

§2.1.2         Rättigheter

Ordinarie medlem som fullgjort sina skyldigheter enligt §2.1.2 äger rätt:

Att       med en röst deltaga vid föreningens allmänna val och omröstningar.

Att       deltaga i föreningens arrangemang och aktiviteter.

Att       taga del av styrelsens protokoll och handlingar.

Att               få frågor behandlade av föreningens styrelse.

Att               när som helst avsluta medlemskapet i föreningen enligt §2.5

 

§2.2                                    Ordinarie medlemmar

Ordinarie medlem är juridisk person som avlagt medlemsavgift.

§2.2.1         Medlemsavgift, ordinarie medlem

Avgift för ordinarie medlemskap fastställes av årsmötet.

 

§2.3                                    Avslutande av medlemskap

Medlemmar äger rätt att avsluta sitt medlemskap med omedelbar verkan.

Väljer en medlem att avsluta sitt medlemskap stryks medlemmens namn från de sammanhang där föreningen exponeras samt medlemsregistret.

Inbetald medlemsavgift återbetalas ej utan anses förverkad.

 

§2.4                                    Uteslutande av medlem

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom av styrelsen fastställd tid, dock minst två veckor. I beslutet ska skälen före uteslutning redovisas. Beslutet ska tills  tällas den berörde inom en vecka efter beslutet.

 

 

Kapitel 3 – Organisationen

 

§3.1                                    Organisation

Föreningens organ är:

 1. a) Årsmötet (behandlas i §3.2)
 2. b) Styrelsen (behandlas i §3.3)
 3. c) Valberedningen (behandlas i §3.4)

 

§3.2                                    Årsmötet

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

§3.2.1         Ordinarie årsmöte

Föreningens årsmöte skall hållas under februari månad.

Ordförande skickar ut kallelse till föreningens medlemmar. Detta skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före mötet. I kallelsen skall datum för motionsstopp och ärenden framgå, vilket skall vara senast två veckor före mötet. Handlingarna skall vara medlemmarna tillhanda senast en vecka före mötet.

Under årsmötet skall följanden ärenden behandlas:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande att leda mötet
 3. Val av sekreterare
 4. Val två justerare tillika rösträknare
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Fastställande av dagordning
 7. Fastställande av årsmötets stadgeenliga utlysande
 8. Framläggande av verksamhetsberättelse och årsredovisning för det avslutade
  verksamhetsåret
 9. Revisorernas redogörelse
 10. Fastställande av resultaträkning och balansräkning för det avslutade verksamhetsåret
 11. Beslut om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsårs styrelse
 12. Behandling av propositioner
 13. Behandling av motioner
 14. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
 15. Val av ordförande
 16. Val av ledamöter
 17. Val av sammankallande samt två ledamöter i valberedningen
  18. Val av två revisorer
 18. Fastställande av medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret
 19. Fastställande av hur stor andel av medlemsavgifterna som maximalt får användas till föreningens omkostnader .
 20. Övriga ärenden
 21. Mötets avslutande

 

§3.2.2         Extra årsmöte

Ett extra årsmöte kan sättas in om styrelsen anser det nödvändigt eller om en femtedel av ordinarie medlemmar anser det nödvändigt.
På ett extra årsmöte får endast de ärenden som legat till grund för mötets insättande behandlas.

Kallelse till ett extra årsmöte skall ske tidigast fem och senast två veckor före mötet.

§3.2.3         Beslut, omröstning och beslutsmässighet

Beslut fattas med acklamation eller om så begärs efter votering. Omröstning sker öppet förutom vid personval där sluten omröstning tillämpas. Beslut fattas med enkel majoritet och vid lika röstetal sker avgörandet genom lottning.

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§3.2.4         Presentation av genomförda projekt

I anslutning till årsmötet ska en presentation av de projekt som tilldelades medel under det gångna året genomföras. Detta bör göras i samband med ett studentikost arrangemang för föreningens medlemmar som om möjligt arrangeras i samverkan med studentorganisationer i Helsingborg.

 

§3.3                                    Styrelsen

Styrelsen är föreningens högsta verkställande organ samt, när inte årsmötet är samlat, även det högsta beslutande.

Styrelsen består av minst sju och högst nio ledamöter, däribland:

 • En ordförande som ska representera näringslivet
 • Det antal ledamöter som årsmötet fastställer varav en ska vara representant för Helsingborgs stad. Antalet företrädare för näringslivet ska dock alltid vara i majoritet i styrelsen.
 • Två ständigt adjungerade studentrepresentanter
 • En ständigt adjungerad representant för Campus Helsingborg, Lunds universitet

Styrelsen är beslutsför när minst två tredjedelar av ordinarie ledamöter är närvarande. Styrelsens ledamöter väljes av årsmötet för en period av ett år.

§3.3.1         Styrelsens åligganden

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt ange årsredovisning till årsmötet för det senaste räkenskapsåret.

Det åligger dessutom styrelsen:
att                utlysa minst två ansökningstillfällen per år

att        fatta beslut om tilldelning av stöd till inkomna ansökningar i enlighet med §1.4

att        verka för att antalet medlemmar i föreningen ökar

att        verka för en hög medvetenheten om organisationen i Helsingborgsregionen

§3.3.2         Firmatecknare

Föreningens ordförande samt en av styrelsen utsedd ledamot ska vara firmatecknare för föreningen

§3.3.3         Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista för styrelsemöte utfärdas av föreningens ordförande. Kallelse, föredragningslista och handlingar skall finnas tillgängliga senast en vecka före sammanträdet, såvida inte särskilda skäl föreligger.

§3.3.4         Verksamhetsberättelse och årsredovisning

Styrelsen skall utge skriftlig verksamhetsberättelse över sin förvaltning och verksamhet under sitt verksamhetsår och i samband med utlysningen av årsmötet överlämna denna jämte under året förda protokoll till revisorerna för granskning.

 

§3.4                                    Valberedningen

Valberedningen skall bereda föreningens valärenden och lägga fram förslag till de i stadgarna föreskrivna valen. Valberedningens protokoll ska göras tillgänglig för medlemmar via utskick alternativt publicering i annan form senast två veckor innan årsmötet.

Valberedningen består av tre fysiska personer, en av dessa utses till sammankallande av årsmötet.

Valberedningen väljs av årsmötet för en period om ett verksamhetsår.

Motkandidatur skall ha inkommit till valberedningen senast sju arbetsdagar innan årsmötets sammanträde. Motkandidaturer kommuniceras till medlemmarna via utskick alternativt publicering i annan form senast en vecka innan årsmötets sammanträde.

 

§3.5                                    Revisorer

Det åligger revisorerna att:

 • granska föreningens räkenskaper och förvaltning,
 • granska styrelsens efterlevande av stadgan, samt
 • före årsmötet ha fullgjort sitt uppdrag och avgivit berättelse till årsmötet.

Två revisorer väljes av årsmöte för att granska ett verksamhetsår. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

Revisorerna äger, närhelst de önskar, rätt att taga del av föreningens räkenskaper, protokoll och övriga handlingar. Revisorerna skall snarast möjligt rapportera oegentligheter till medlemmarna, så som revisorerna anser det passande.

 

Kapitel 4 – Tolkning och ändring av stadgan

 

§4.1                                    Tolkning av stadgan

Hur dessa stadgar eller andra allmänt givna bestämmelser skall tolkas avgöres av föreningens styrelse, vid lika röstetal i styrelsen avgör ordföranden tolkningen.

 

§4.2                                    Ändring av stadgan

Dessa stadgar ändras genom två likalydande beslut med enkel majoritet från årsmöte. Mellan dessa skall ordinarie val till styrelse ha ägt rum.

 

§4.3                                    Föreningens tre första verksamhetsår

Under föreningens tre första verksamhetsår kan dessa stadgar ändras genom kvalificerad majoritet från årsmöte. Denna paragraf upplöser sig själv på årsmötet mellan föreningens tredje och fjärde verksamhetsår.

Kapitel 5 – Upplösning av föreningen

 

§5.1                                    Medlemmarnas beslut

Föreningen må upplösas efter två likalydande beslut, med enkel majoritet, av årsmöte. Mellan dessa skall ordinarie val till styrelse ha ägt rum.

 

§5.2                                    Föreningens tillgångar

Beslutar föreningen att upphöra med sin verksamhet, skall Helsingborgs stad ges i uppdrag att förvalta tillgångarna och fullmakt att överföra dessa till organisation som främjar ett liknande syfte som det föreningen har främjat enligt §1.4.

Stäng meny