Kommunikation och motivation vid förändring
Eventet Chefsdagen i Helsingborg Arena 1 juni 2017.

Kommunikation och motivation vid förändring

En kvalitativ studie av mellanchefens kommunikativa funktion i samband med en organisationsförändring 

Inom ramen för visionsprojektet ”Hållbart Helsingborg 2035” och inför kommande implementering av den långsiktiga och gemensamma visionen för Helsingborg behövde kommunen input kring kommunikation och motivation vid en organisationsförändring. Anna Westerlund, kommunikatör i Helsingborgs stad, skrev sin uppsats i Helsingborgs stad.

Redan under sin studietid arbetade Anna extra på Helsingborgs stads centrala kommunikationsavdelning och ingick i visionsprojektets arbetsgrupp. Anna läste strategisk kommunikation på Campus Helsingborg och beslutade sig tillsammans med en klasskamrat att skriva sitt examensarbete om mellanchefens kommunikativa funktion i samband med en organisationsförändring. Tillsammans med deras handledare på universitetet och representanter från Helsingborgs stad formulerade de uppsatsens syfte och frågeställningar.

– Genom uppsatsen har jag fått en annan förståelse för helheten av det kommunala uppdraget. I vårt arbete har vi dessutom sett att kommunen är en väldigt föränderlig organisation och att cheferna har en hög förändringsbenägenhet. Ett tiotal intervjuer med mellanchefer i olika förvaltningar genomfördes och resultatet visade att cheferna ser på förändring som en viktig del i chefsuppdraget och att det därför inte är svårt att känna sig motiverad till att bidra. Därutöver beskrev cheferna att det ofta finns en frihet i att utforma ”hur:et” i samband med en förändring och att även detta är en viktig motivationsfaktor.

– Samarbetet fungerade väldigt bra och en av de främsta framgångsfaktorerna var att vi möttes av stor öppenhet och transparens i vårt arbete, säger Anna om arbetsprocessen. Vi fick hjälp att spetsa till våra frågeställningar och det var lätt att hitta chefer som ville ställa upp på intervjuer. Vi upplevde att man såg på oss och vårt arbete som en resurs som faktiskt kunde tillföra något.

Efter att uppsatsen var färdig och godkänd skickades den till alla personer som hade deltagit. Efter sin examen fick Anna en visstidsanställning på Helsingborgs stads centrala kommunikationsavdelning.

– Avdelningen har idag en viktig roll i arbetet med implementeringen av visionen och det är spännande att få möjlighet att arbeta vidare med dessa frågeställningar. I arbetet har jag haft stor nytta av, och kunnat dela med mig av, mina lärdomar från examensarbetet.

Genom intervjuerna fick Anna en bra inblick i olika förvaltningars uppdrag och verksamhet, en viktig erfarenhet och kunskap som hon idag har med sig i sitt vardagliga arbete med stadsövergripande kommunikationsfrågor.

– Sveriges kommuner arbetar med allt mellan himmel och jord, med saker som vi ofta ser som självklara och tar för givna. Det breda uppdraget gör kommunen till en väldigt intressant organisation att göra sin uppsats i.

För att läsa hela uppsatsen klicka här.

 

Stäng meny