Man kan inte matas med kompetensutveckling
Fotograf: Peter Brinch

Man kan inte matas med kompetensutveckling

En induktiv fenomenografisk studie av HR-aktörers upplevda förutsättningar för lärande på Helsingborg Stad

Dagens verksamheter karakteriseras av ökad decentralisering och spridning av beslutsfattande. Detta ställer nya krav på medarbetare och ledare. Forskning pekar på att arbetsmiljö som tillåter och stimulerar lärande är av grundläggande betydelse för de anställda, samt att endast små mängder av det som lärs i formella utbildningar kan tillämpas i det vardagliga arbetslivet.

Denna uppsats kommer att fokusera på medarbetarskapets utveckling avseende balansen av administration, hur ser den ut idag och vart är vi på väg? I syfte att öka lärandet kan man göra olika studier på detta tema och lägga fram förslag på förenklingar i vardagen. Uppsatsen kan även, genom olika former av dialog, identifiera administration som ger verksamhetsvärde och administration som upplevs ta verksamhetsfokus.

Idag går det att konstatera att utvecklingen i stora delar av arbetslivet kan ses som en konsekvens av tekniska och arbetsorganisatoriska förändringar. Verksamheter kan idag karakteriseras av bland annat ökad komplexitet samt ökad decentralisering och spridning av beslutsfattande. Det ställs krav på mångkunnighet, ökat självstyre och flexibilitet. Dessa förändrade kompetenskrav kan antas ställa nya krav på anställdas möjligheter att upprätthålla och utveckla sin kompetens i det dagliga arbetet. Det
finns även en utgångspunkt i arbetsmiljökrav. Vad Ellström (ibid.) beskriver som omfattande forskning visar att en arbetsmiljö som tillåter och stimulerar lärande och kompetensutveckling är av grundläggande betydelse för anställdas hälsa, välbefinnande och personliga utveckling. Slutligen betonar Ellström (ibid.) rent pedagogiska överväganden utifrån senare års forskning som pekar mot skillnader vad gällande lärande i formella utbildningssituationer och lärande i det praktiska livet, och som konsekvens av detta att endast små mängder av det som lärs i formella utbildningar kan överföras och tillämpas som bas för praktiskt handlande i vardagsliv och arbete

Att satsa på reflekterande team som en kompetensstödjande åtgärd och få se problemlösning utifrån olika ”HR-glasögon” tror jag kan vara givande för organisationen och dess medlemmar. Ur ett ekonomiskt och tidssparande perspektiv då det säkerligen finns potential för medarbetarna att slå ihop sina så kallade ”uppdrag”, samtidigt som det kan vara utvecklande för individerna i deras arbetsroller och för framtida uppdrag. Jag uppfattar möjligheterna för detta tvärsektoriella lärande som goda då det faktiskt redan är några HRaktörer som börjat tillämpa ett sådant synsätt. Att organisera fler kompetensstödjande åtgärder för informellt lärande bör övervägas för att kunna underlätta ett kollektivt spridande av kompetens och färdigheter. Det är ett utvecklingsområde som jag hoppas kommer belysas mer i framtiden av alla slags organisationer.

För att läsa hela uppsatsen klicka här.

Stäng meny