top of page

Samtal med studenter: Drivkrafter för hållbart byggande - byggherrars syn på framtidssäkra lösningar

I vår andra återkoppling från vårens stipendier fick vi möjligheten att ställa några frågor till ytterligare en projektgrupp från Byggteknik, även detta ett projekt inom hållbarhet. Projektet skrevs av  Alice Hedlund och Maja Nyström som i somras tog examen från byggteknik med arkitektur på Campus Helsingborg. Syftet med arbetet var att ta reda på vad som motiverar byggherrar att välja mer hållbara och framtidssäkra lösningar. Trevlig läsning! Vad handlade ert projekt om? Vilket mål hade ni med arbetet? Syftet med arbetet var att ta reda på vad som motiverar byggherrar att välja mer hållbara och framtidssäkra lösningar. Genom att identifiera de trender som byggherrarna känner är mest relevanta samt vad de skulle kunna tjäna genom att bygga mer hållbart ur de olika hållbarhetsperspektiven kunde man hitta de drivkrafter som finns för att bygga mer hållbart. Dessa insikter kunde sedan genom en jämförelse med WSP:s koncept Future Ready kartlägga vad som krävs av konsulter för att kunna sälja in mer hållbara lösningar. Vilka slutsater kunde ni komma fram till? Resultatet av intervjustudien visar att byggherrar generellt sett är öppna för mer innovativa och hållbara förslag så länge dessa stöds av fakta och siffror, samt att den konsult som presenterar förslaget är tydlig med vilka fördelar och risker som lösningen innebär. De slutsatser som kan dras utifrån resultatet samt av analysen är att det krävs välgrundade teorier, transparens samt intresse för den specifika byggherrens problem för att lättare sälja in såkallade merlösningar. När det gäller framtida trender som är mest relevanta för byggherrarna dras slutsatsen att dessa ligger inom områdena samhällsförändringar och klimatförändringar. För frågan om vilken vinning byggherrar skulle kunna få genom att agera mer framtidsinriktat ur de olika hållbarhetsperspektiven, dras slutsatsen att samtliga tre aspekter kan ge mer lönsamma resultat förutsatt att man planerar ordentligt. För de allra flesta fall är det dock det ekonomiska perspektivet som agerar ramverk för den vinning som kan göras i de övriga perspektiven. Vilka lärdomar hoppas ni företag kan ta med sig av ert resultat? Vi hoppas att vi kan bidra med ett perspektiv och ge inspiration för ett mer hållbart och framtidssäkrat byggande. Genom våra intervjuer och det resultat som dessa gav hoppas vi att företagen kan ta lärdom av varandra och se hur företag i samma bransch går tillväga för att möta de utmaningar som finns när det gäller att bygga mer hållbart. Dessutom vill vi med vårt arbete vidga företags synsätt på hur man arbetar idag. Det finns väldigt många etablerade arbetsmetoder och det kan vara svårt att bryta gamla mönster, speciellt om det är arbetssätt som visat sig vara lönsamma i historien. Vi tror däremot att det är viktigt att våga testa nya lösningar och metoder, för att dels utvecklas som företag men även för att få resultat som gynnar samtliga hållbarhetsperspektiv, utan att det behöver kosta mer i en långsiktig investering.  Varför var hållbarhet viktigt för er? Vi har valt att skriva om hållbart byggande då vi tycker att det ligger rätt i tiden och har ett stort intresse för hållbar utveckling. Hållbarhet är något som behöver få mer fokus och speciellt när det gäller byggbranschen då denna står för cirka 10–30 procent av Sveriges miljöpåverkan gällande produktion. Genom hållbart byggande bidrar man till en mer hållbar värld och ser till så att de resurser som finns inte tar slut. Vi hoppas att detta arbete och det vi lärt oss kommer att ge en bra grund för framtida arbete inom ämnet. För er som vill läsa hela deras arbete så hittar ni det här: https://www.lu.se/lup/publication/9015157 Stort tack till Alice och Maja för att ni ställde upp på att svara på våra frågor och lycka till i framtiden! Vi hoppas att ert arbete kan ge avtryck i branschen. Om ni är intresserade av att veta mer om våra stipendier är ni välkomna att höra av er till oss!

Comments


bottom of page