top of page

Vad är...? Greater Copenhagen

Vad är Greater Copenhagen?Greater Copenhagen Committe (https://www.greatercph.se/) är en politisk samarbetsorganisation mellan fyra regioner och 85 kommuner i Sydsverige och Östdanmark. Tillsammans utgör vi en region med 4,4 miljoner invånare – Greater Copenhagen – Nordens till invånarantalet största storstadsregion. En riktig metropolregion alltså. Vad är målet med samarbetet?Greater Copenhagens ambition är att vår region ska vara ett globalt center för hållbar tillväxt och grön innovation. Arbetet är långsiktigt och omfattar frågor som rör arbetsmarknad, gränshinder, miljö, infrastruktur, life science och digitalisering. Hur gynnar det vår region att vara en del av detta och vilka fördelar ger det i jämförelse med andra regioner i landet?För oss i Helsingborg är utvecklingen av metropolregionen oerhört viktigt. Helsingborg är en internationell stad och ser Greater Copenahgen som en utmärkt plattform att samverka internationellt och samarbeta med de bästa internationallt.  Vi vill att det ska vara lätt för helsingborgarna att resa, arbeta och studera i hela regionen. Därför är det naturligt för oss att fördjupa kontakterna med danska partners ytterligare inom ramen för Greater Copenhagen inom en rad frågor: Greater Copenhagen är ett viktigt forum för att fortsatt driva på arbetet med att få till stånd en fast förbindelse mellan Sverige och Danmark d.v.s. Helsingborg och Helsingör. Det är ett projekt som kommunerna och regionerna i Greater Copenhagen gemensamt har valt att prioritera med en snar byggstart. Vi vill genom samarbetet stärka vår internationella dragningskraft för att nå fler invånare, besökare och företag. Exempelvis ser vi inte att vi kan göra den internationella marknadsföringen ensamma. Det gör vi bättre tillsammans inom Greater Copenhagen.  Greater Copenhagen Green antogs 2020 och är en gemensam strategi för hur Greater Copenhagen kan bli ledande inom grön omställning och hållbar tillväxt. Syftet är att på lokal nivå arbeta med de globala klimatutmaningarna, men också att stärka Greater Copenhagens varumärke som en grön metropol. Helsingborg är Sverige miljöbästa kommun och vill fortsätta ligga i absoluta internationella framkant. Vad innebär det för näringslivet?Greater Copenhagen arbetar gemensamt med internationell marknadsföring för att locka talanger, företag och investeringar, vilket också gynnar näringslivet. Företag och andra organisationer kan använda sig av varumärket Greater Copenhagen i sin marknadsföring. Greater Copenhagen Green fokuserar på utveckling inom ett antal områden: klimatanpassning, koldioxidneutralitet, energieffektivitet och cirkulär ekonomi. Företag som arbetar med dessa frågor har på basis av den gemensamma strategin möjlighet till regionalt samarbete och finansiering. Är akademin med i tankarna i detta samarbete?Lärosätena är viktiga aktörer i frågor med forskningsanknytning som grön omställning, infrastruktur och life science, tre av Greater Copenhagens prioriterade områden, och finns med i flera tvärgående samarbeten och projekt, både tillsammans med företag, med klusterorganisationer och med andra lärosäten. Vilka möjligheter skapar detta för studenter?Vi har inga direkt aktiviteter riktade mot studenter, men i arbetet med arbetsmarknadsfrågor och gränshindersfrågor underlättar vi också för studenter att studera eller ta ett jobba på andra sidan. Tajtare samarbeten mellan lärosäten kan också leda till fler utbyten på studerandenivå. Något sista du vill skicka med kring Greater Copenhagen och fortsättningen?Greater Copenhagen är en partner till Helsingborgs stora internationella stadsmässa H22 City Expo sommaren 2022. Stort fokus på den satsningen kommer att vara innovation inom hållbar tillväxt. Ett stort tack till Mikael Kipowski, Utvecklingsdirektör Helsingborg Stad, för att du tog dig tid att svara på våra frågor och gav oss inblick i vilken spännande regionen vi befinner oss i och vilka möjligheter det kommer ge företag och studenter i framtiden!

Comments


bottom of page